Zakres i cel

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom z Polski i zagranicy rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach międzynarodowej wspólnoty naukowej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy tekstami dotyczącymi zarówno problemów globalnych analizowanych również  z perspektywy europejskiej, w tym Unii Europejskiej i krajowej, jak i wprowadzanie do międzynarodowej dyskusji naukowej regionalnych, europejskich i krajowych problemów i zagadnień naukowych.

Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

RPEiS w szczególności publikuje badania z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz konstytucyjnego. Tematyczny zakres czasopisma zawiera również teksty z teorii i filozofii prawa, socjologii prawa i ekonomicznej analizy prawa, prawa międzynarodowego oraz prawnej ochrony praw człowieka.

Problematyka działu ekonomicznego obejmuje następujące obszary badawcze ekonomii: historia myśli ekonomicznej, polityka gospodarcza i społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i ubezpieczenia, rozwój zrównoważony, procesy gospodarcze na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym, w tym m.in. dotyczące rynków pracy, funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarki przestrzennej i środowiskowej.

W dziale socjologicznym czasopisma publikowane są artykuły poświęcone przemianom społecznym, kulturowym, technologicznym i demograficznym mającym decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych instytucji społecznych, kluczowych polityk publicznych oraz gospodarki. Mile widziane są zarówno artykuły oparte na badaniach empirycznych, jak i artykuły teoretyczne.

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl