Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czasopisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (RPEiS).

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • brak możliwości zmiany kontrastu oraz wielkości tekstu
 • występują problemy ze skalowalnością motywu
 • na stronie znajdują się pojedyncze pliki .pdf, .doc i .docx; redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; nie wszystkie pliki .pdf powstały jednak na bazie dobrze przygotowanych dokumentów MS Word z dobrze zaznaczoną logiczną strukturą; w miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych, w tym:

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do kolejnego aktywnego elementu na stronie (np. odnośnika);
Shift+Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie;
Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski;
Ctrl+F: szybkie wyszukiwanie w tekście.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Redakcja RPEiS.
Dane kontaktowe: e-mail: rpeis@amu.edu.pl, telefon: + 48 618 294 290.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony (lub elementu strony), której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
 • E-mail: uamprawo@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 618 293 142

Po wyczerpaniu tych procedur, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl