Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
Stan na 25 maja 2018 r.

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Inspektorem ochrony danych jest dr Justyna Baksalary, iod@amu.edu.pl. Adres korespondencyjny: Redakcja Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, ul. Święty Marcin 90 pok. 03, 61-809 Poznań. E-mail: rpeis@amu.edu.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez Redakcję RPEiS: W zakresie danych autorów, którzy starają się o publikację artykułu w czasopiśmie „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów – w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

3. Przetwarzanie danych na potrzeby „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
1. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w RPEiS bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów przetwarzane przez Redakcję dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub zameldowania, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe, afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez wskazane wyżej osoby. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnianie:
1) członkom Redakcji oraz Komitetu Redakcyjnego RPEiS
2) wydawnictwu publikującemu RPEiS,
3) podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie danych niezbędnych dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego),
4) organom państwa, na ich prawnie uzasadniony wniosek.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzanie:
1) w odniesieniu do danych niezbędnych dla udokumentowania i oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego – przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w RPEiS bądź zakończenia procesu recenzyjnego (autorzy bądź recenzenci),
2) w odniesieniu do pozostałych danych – do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat od momentu wskazanego w pkt 1).

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu do nich, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić, przesyłając e-mail na adres: rpeis@amu.edu.pl. 
2. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w konieczności udokumentowania informacji niezbędnych ze względów podatkowych bądź udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl