Informacje dla Autorów


 1. Autorzy mogą zgłaszać artykuły, artykuły recenzyjne, polemiki, recenzje i sprawozdania. Artykuły i artykuły recenzyjne muszą spełniać wymogi tekstu naukowego.
 2. Objętość nadsyłanych tekstów powinna liczyć 40-60 tys. znaków (wraz ze spacjami, przypisami i bibliografią) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również tabele i ryciny. Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.
 3. Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach). Aparat naukowy (przypisy, zestawienie cytowanej literatury naukowej) powinien być zredagowany zgodnie z wymogami czasopisma (APA 7).
 4. W odrębnym pliku („strona tytułowa”) należy dołączyć dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej, a także instytucji finansującej  badania naukowe.
 5. Teksty należy przesyłać za pośrednictwem platformy elektronicznej: https://pressto.amu.edu.pl/.
 6. Wszystkie teksty oraz tabele, wykresy lub ryciny będące ich integralną częścią należy przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).
 7. Do artykułu należy dołączyć abstrakty w języku polskim i angielskim (maks. 250 słów) oraz słowa kluczowe (maks. 5).
 8. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.
 9. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1 tydzień. Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.
 10. Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.
 11. Publikacja w RPEiS oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe.

ZASADY EDYTORSKIE

Czasopismo publikuje artykuły przedstawicieli trzech dyscyplin, którzy zwykle stosują się do zasad edytorskich właściwych dla swej dyscypliny, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

I. Uwagi ogólne

1. Zgłoszenie artykułu

1.1. Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach). Aparat naukowy (przypisy, zestawienie cytowanej literatury naukowej) powinien być zredagowany zgodnie z wymogami czasopisma. W odrębnym pliku („strona tytułowa”) należy dołączyć dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. W wypadku finansowania badań, których efektem jest proponowana publikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnego wkładu w powstanie publikacji.

1.2. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.

1.3. Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE), a także zaleceń Komisji Europejskiej Ethics in Social Science and Humanities. Więcej zobacz tutaj.

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

1.4. Procedura recenzyjna. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Recenzje są obustronnie anonimowe. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są recenzje pozytywne. Wykaz recenzentów jest publikowany w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki. Zobacz więcej Procedura recenzyjna

2. Przygotowanie tekstu

2.1. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany i skierowany do druku, RPEiS wymaga uzupełnienia od autorów wszystkich pozostałych braków formalnych.

3. Redakcja preferuje edytor tekstów Microsoft Word. Dla tekstów w języku angielskim obowiązuje pisownia zgodnie z Oxford English Dictionary. W tekstach publikowanych w RPEiS odwołania do literatury oraz materiał ilustracyjny powinny zostać zredagowane zgodnie ze stylem APA 7, natomiast pełne dane bibliograficzne aktów prawa, orzecznictwa oraz dokumentów należy zamieścić w przypisach dolnych. Do tekstu należy dołączyć abstrakty (maks. 250 słów każdy) i słowa kluczowe (maks. 5) w języku polskim i angielskim. Abstrakty powinny obejmować: (1) wskazanie celu badań i problemu badawczego; (2) wskazanie przyjętej metody badań; (3) podsumowanie ustaleń, w tym najważniejszych tez; (4) wskazanie, dlaczego ustalenia zawarte w tekście są ważne, istotne czy nowatorskie. W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez w RPEiS zapisu bibliograficznego.


Prześlij artykuł 

 

Do zgłaszanego tekstu należy załączyć (Oświadczenie RPEiS).

 

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl