Prenumerata

Prenumeratę wersji drukowanej czasopisma na terenie kraju przyjmują:

  • oddziały kolportażowe RUCH SA właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora
  • oddziały kolportażowe KOLPORTER SA
  • oddziały GARMOND PRESS

Prenumeratę lub sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzą także:

  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Collegium Maius, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 829 46 46, fax 61 829 46 47,
    Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, press@amu.edu.pl; https://press.amu.edu.pl

 

Wcześniejsze zeszyty można również kupić w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Subscription orders for all the magazines published in Poland available through the local press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise - ARS POLONA, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, e-mail: arspolona@arspolona.com.pl

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl