Procedura recenzyjna

1. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

2. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny.  W wypadku tekstów interdyscyplinarnych mogą zostać wyznaczeni więcej niż dwaj recenzenci. Listę recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” (w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy). Od 2024 r. lista recenzentów będzie publikowana tylko na stronie internetowej.

3. Recenzje są obustronnie anonimowe. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki. Arkusz recenzji RPEiS.

4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.

5. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.

6. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje i zostały zatwierdzone przez Komitet Redakcyjny.

7. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.

8. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl