Zasady etyki

Redakcja RPEiS szczególną wagę przykłada do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej), w tym także zaleceń dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności naukowej (Authorship and AI tools). Redakcja kieruje się też zaleceniami Komisji Europejskiej Ethics in Social Science and Humanities. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji czasopisma zobowiązane są do przestrzegania przyjętych w RPEiS zasad etycznych.

 

Obowiązki Autorów

Autorzy powinni prezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny i uczciwy.

1. Autorzy przesyłają jedynie teksty oryginalne, które nie zostały dotąd opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do innego czasopisma. W specjalnym Oświadczeniu potwierdzają, że: tekst nie został dotąd opublikowany, nie został złożony w innej redakcji oraz jest wolny od wad prawnych (m.in. został przygotowany bez naruszenia praw autorskich).

2. Autorzy ujawniają istnienie potencjalnego konfliktu interesów.

3. Autorzy ujawniają wszelkie źródłach finansowania badań, których efektem jest zgłoszony artykuł.

4. W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów wskazują swój indywidualny wkład w powstanie publikacji.

5. Autorzy podają wszelkie informacje o afiliacji i związkach instytucjonalnych, aby umożliwić redaktorom czasopisma wyznaczenie bezstronnego recenzenta.

6. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Komisji Europejskiej Ethics in Social Science and Humanities oraz zaleceń COPE dotyczących etyki publikacyjnej, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności naukowej (Authorship and AI tools).

 

Obowiązki członków Redakcji, Komitetu Redakcyjnego i Zagranicznego Komitetu Doradczego

1. Redaktorzy przyjmują tylko artykuły (i inne teksty) oryginalne, zgodne z profilem, a także zakresem i celem czasopisma.

1.1. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

2. Redaktorzy przyjmują tylko teksty pozbawione wad prawnych. Ponieważ plagiat, autoplagiat, ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, zobowiązani są demaskować wszystkie wykryte przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Kierując się merytoryczną zawartością tekstów, redaktorzy wyznaczają dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych mogą wyznaczyć więcej niż dwóch recenzentów. Recenzje są dwustronnie anonimowe. Ze względu na rozległą tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma, w wypadku braku odpowiedniego recenzenta redaktorzy mogą powierzyć sporządzenie recenzji członkowi Komitetu Redakcyjnego bądź Zagranicznego Komitetu Doradczego.

4. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie lub ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.

5. Redaktorzy przyjmują jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.

6. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.

7. Członkowie Redakcji przyjmują do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje, i przedstawiają je do zatwierdzenia Komitetowi Redakcyjnemu.

8. Redaktorzy gwarantują poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów, a także gwarantują ich bezpieczeństwo. (Więcej tutaj: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych).

 

Obowiązki recenzentów

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niedopuszczalna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

1. Recenzenci przygotowują recenzje rzetelne, merytoryczne i zakończone jednoznaczną konkluzją. Recenzje powinny zostać przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.

2. Recenzenci przestrzegają procedury recenzyjnej czasopisma:

     2.1. przygotowują recenzje anonimowe;

     2.2. przygotowują recenzje zgodnie z kryteriami arkusza recenzji (Arkusz recenzji RPEiS).

3. Recenzenci przygotowują recenzję w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca.

4. Jeżeli nie mogą przygotować recenzji, informują o tym w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o przygotowanie recenzji.

5. Recenzenci informują Redakcję o możliwym konflikcie interesów.

6. Recenzenci informują Redakcję o wszelkich wykrytych przejawem nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship).

7. Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji.

8. Recenzenci przygotowują recenzje bezpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.

 

Postępowanie w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

1. Plagiat i autoplagiat,ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przykład nieetycznej praktyki naukowej. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

2. W celu w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check. Wszystkie wyniki badania antyplagiatowego są analizowane przez redaktorów. W wypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany na piśmie o podstawie odrzucenia tekstu.

3. Jeżeli recenzenci zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat,

redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.

3. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń. Opublikowany tekst zostaje wycofany z wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.

4. O wszystkich wykrytych przypadkach plagiatu redaktorzy informują odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

5. W wypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie redaktorzy informują autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.

 

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl