Prenumerata

Prenumeratę na terenie kraju przyjmują:

  • oddziały kolportażowe RUCH SA właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora
  • oddziały kolportażowe KOLPORTER SA
  • oddziały GARMOND PRESS

Prenumeratę lub sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzą także:

  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Collegium Maius, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 829 46 46, fax 61 829 46 47,
    Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, press@amu.edu.pl

Wcześniejsze zeszyty można również kupić w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Subscription orders for all the magazines published in Poland available through the local press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise - ARS POLONA, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, e-mail: arspolona@arspolona.com.pl