Informacje dla Autorów

 1. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd. (36–40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również tabele i ryciny. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.
 2. Teksty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji: rpeis@amu.edu.pl.
 3. Wszelkie tabele, wykresy lub ryciny będące częścią tekstu należy również przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).
 4. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków), słowa kluczowe, a także zestawienie cytowanej literatury.
 5. Do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej.
 6. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS).
 7. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1 tydzień. Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.
 8. Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.
 9. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 10. Decyzja Autora o publikacji w RPEiS oznacza zgodę na zarchiwizowanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl), a także w profesjonalnej bazie danych: System Informacji Prawnej Legalis.

ZASADY EDYTORSKIE

Ponieważ nasze czasopismo publikuje artykuły przedstawicieli trzech dyscyplin, którzy zwykle stosują się do zasad edytorskich właściwych dla swej dyscypliny, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

I. Uwagi ogólne

1. Zgłoszenie artykułu

1.1. Prosimy o przesyłanie tekstu we wersji elektronicznej wraz z listem przewodnim. Do listu przewodniego należy dołączyć dane o autorze/autorach (nazwa i adres placówki naukowej, stanowisko oraz adres do korespondencji i adres służbowej [instytucjonalnej] poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku finansowania badań, których efektem jest proponowana publikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnego wkładu w powstanie publikacji.

1.2. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS).

1.3. Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). 

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

1.4. Procedura recenzyjna. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów. Recenzje są obustronnie anonimowe. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są recenzje pozytywne. Wykaz recenzentów jest publikowany w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład Autora do nauki. Arkusz recenzji RPEiS

2. Przygotowanie tekstu

2.1. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany i skierowany do druku, RPEiS wymaga uzupełnienia od autorów wszystkich pozostałych braków formalnych.

3. Redakcja preferuje edytor tekstów Microsoft Word. Dla tekstów w języku angielskim obowiązuje pisownia zgodnie z Oxford English Dictionary. W tekstach publikowanych w RPEiS stosowane są tylko przypisy dolne (na dole poszczególnych stron). Do tekstu należy dołączyć abstrakty, słowa kluczowe i zestawienie cytowanej literatury. W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez w RPEiS zapisu bibliograficznego, którego główne zasady to:

 • inicjał imienia + nazwisko autora;
 • w wypadku prac zbiorowych, które mają więcej niż trzech autorów – tylko nazwisko pierwszego oraz w skrócie: et al. (np. J. Kowalski et al.), a wszystkich autorów należy wymienić w zestawieniu literatury
 • tytuł publikacji kursywą;
 • tłumacz książki/artykułu; jeśli przytaczamy cytaty z literatury obcej, podajemy tłumacza, lub jeśli jest to tłumaczenie własne, wyraźnie to należy zaznaczyć,
 • tytuł czasopisma w cudzysłowie (pełny tytuł czasopisma – bez skrótów) oraz tom, datę wydania, numer lub zeszyt, numer cytowanej strony;
 • tytuł serii wydawniczej bez cudzysłowu;
 • w wypadku pracy zbiorowej: inicjał i nazwisko redaktora opatrzone skrótem: (red.);
 • w wypadku opracowań słownikowych i encyklopedycznych: nazwisko redaktora po tytule publikacji;
 • nazwa wydawnictwa (opcjonalnie, ale konsekwentnie w całym tekście);
 • miejsce i rok wydania;
 • numer cytowanej strony (stron);
 • w razie powołania wyżej wymienionej pozycji: ibidem; - w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tego samego autora: idem (zamiast "tenże", "tegoż"); eadem (zamiast "taż", "tejże");
 • w wypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu: op. cit.;
 • w wypadku powołania innej publikacji tego samego autora: inicjał i nazwisko autora, początek tytułu kursywą i wielokropek.

Przykładowy zapis przypisów

1 A. Studnicki, Polskie prawo karne, cz. 1: Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994, s. 34.
2 W. C. Gilmore, Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, tłum. G. Górska, Warszawa 1999, s. 43-45.
3 Ibidem, s. 46.
4 M. Michalski, Pojęcie i charakter prawny tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, „Państwo i Prawo" 58, 2003, z. 5, s. 32; idem, Papiery wartościowe, w: K. Grajewski (red.), Rynek kapitałowy, Kraków 2001, s. 15.
5 W. C. Gilmore, European Money Trails, t. 2, Harwood 1987, s. 28-34.
6 A. Studnicki, op. cit., s. 290 i n.
7 W. C. Gilmore, European..., s. 76 i cytowana tam literatura.
8 K. Kalinowska-Modlińska, Przepływ wiadomości o normach prawa, Zeszyty Naukowe UAM, Prawo, nr 9(24), Poznań 2003, s. 89-90.

Wzór zestawienia cytowanej literatury

Conte, G.A. (2010), Pentasemia terminu ‘norma’, tłum. J. Martewicz, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(1): 5-11.
Fukuyama, F. (1996), Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań.
Kępiński, J., Kępiński, M. (2014), Niezarejestrowane znaki towarowe, w: System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa: 200-215.
Kępiński, M. (2010), Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony, w: Kępiński, J., Klafkowska-Waśniowska, K., Sikorski, R. (red.), Granice prawa autorskiego. Zarys prawa własności intelektualnej, Warszawa: 155-166.
Kolko, J., Neumark, D. (2010), Does local business ownership insulate cities from economic shocks?, Journal of Urban Economics 67: 103-115.
Kur, A., Dreier, T. (2013), European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Northampton.
Michalski, M. (2003), Pojęcie i charakter prawny tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, Państwo i Prawo 58(5): 30-38
Stec, P. (2008), Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, Państwo i Prawo 63(1): 46-58.
Studnicki, A. (1994), Polskie prawo karne, cz. 1: Zarys systemowego ujęcia, Warszawa.

 

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl