ROK LXXI - zeszyt 4 - 2009 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI

Marek Z i ó ł k o w s k i

W dwudziestą rocznicę wyborów 4 czerwca

I. ARTYKUŁY

Andrzej Z o l l

Projekt zmiany Konstytucji RP przygotowany przez Radę Programową Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość"

Maciej Z i e l i ń s k i, Olgierd B o g u c k i, Agnieszka C h o d u ń , Stanisław C z e p i t a, Beata K a n a r e k, Andrzej M u n i c z e w s k i
Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa

Zdzisław N i e d b a ł a
Formy demokracji wewntąrzspółdzielczej w spółdzielniach mieszkaniowych i zasada równych praw członkowskich

Kamil Z e i d l e r
Erystyka w praktyce prawniczej

Wojciech P i ą t e k
Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego

Bartosz S i e r a k o w s k i
Wyłączenie osób narodowości niemieckiej z grona uprawnionych określonych w projekcie ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji

* * *

Jan W i n i e c k i
Źródła niezniszczalności kolektywistycznych utopii a zagrożenia dla wolności (nie tylko ekonomicznej). Esej polemiczny

Wiesława P r z y b y l s k a-K a p u ś c i ń s k a, Magdalena S z y s z k o
Rozwój systemów prognozowania inflacji w wybranych krajach

Dominik B u t t l e r
Ekonomia sektora nonprofit. Krytyka i reinterpretacja wybranych aspektów teoretycznych

Anna T o b o l s k a
Główne kierunki współczesnych procesów gospodarczych: globalizacja i regionalizacja

Piotr P i e t r a s z e w s k i
Analiza możliwości oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy w kontekście maksymalizacji dobrobytu

Krzysztof B i a ł o u s, Jacek T r u s z k o w s k i

Analiza stylu inwestowania polskich funduszy inwestycyjnych

* * *

Bartosz A b r a m o w i c z

Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka

Paweł N a l e w a j k o
Uwagi o zależnościach między socjologią prawa a prawem karnym

Teresa C h i r k o w s k a-S m o l a k
Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

A Synthesis of Polish Law, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska (rec. Marek S m o l a k)
Bartłomiej Nowak, Wewnętrzny Rynek Energii w Unii Europejskiej (rec. Mariusz S w o r a)
Zbigniew Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa (rec. Stanisław M. P r z y j e m s k i)
Piotr Lis, Polityka mieszkaniowa państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych (rec. Marian F r ą c k o w i a k)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.