Vol. LXVII - Issue 3 - 2005 PDF Print E-mail

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Ryszard M a s t a l s k i
Prawo podatkowe a gospodarka

Andrzej G o m u ł o w i c z
Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania - zasady i kontrowersje

Dominik M ą c z y ń s k i, Ryszard S o w i ń s k i
Jasność prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej

Marek Z d e b e l
Świadczenia podatkowe jako instrumenty realizacji programów sanacji oraz restrukturyzacji gospodarki przedsiębiorców

Jerzy Z a j a d ł o
Uniwersalna jurysdykcja - kilka uwag filozoficznoprawnych

Mariusz M u s z y ń s k i
Obywatelstwo tzw. późnych przesiedleńców niemieckich. Rozważania na tle prawa międzynarodowego (część II)

Zdzisław N i e d b a ł a
Spółdzielnie osób prawnych i niektóre szczególne rodzaje spółdzielni w świetle obowiązującej i projektowanej ustawy

Andrzej S z e w c
O pojęciu ''jednostka organizacyjna'' w polskim prawie samorządu terytorialnego

Monika R e j d a k
Definicja terminu ''wzorzec umowy konsumenckiej''

* * *

Małgorzata J a r e m k o, Wiesława P r z y b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a
Wyznaczniki polityki kredytowej banków w świetle polityki pieniężnej banku centralnego

Adam S k o w r o ń s k i
Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw

Elżbieta J a n t o ń - D r o z d o w s k a, Michał Z e m b s k i
Koszty agencji a efektywność wewnątrzkorporacyjnych rynków kapitałowych

Jarosław K u b i a k, Tomasz N o w a c z y k
Swoboda działalności gospodarczej a system zasilania kapitałowego przedsiębiorstw

Joanna L i z i ń s k a
Przesłanki wykorzystywania sekurytyzacji aktywów w procesie finansowania przedsiębiorstw

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Magistri nostri. O profesorach Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego
(rec. Leonard G ó r n i c k i)

Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski,Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu
(rec. Kazimierz R ó w n y)

Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. W. Jarmołowicza
(rec. Jerzy B a b i a k)

Joanna Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce
(rec. Justyna R ó j)

Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej, t. 1-2, pod red. W. Małachowskiego
(rec. Katarzyna A. N a w r o t)

Edmund Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe
(rec. Jakub I s a ń s k i)

 

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Komunikat o XII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.