ROK LXVI - zeszyt 2 - 2004 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Zbigniew R a d w a ń s k i (UAM, Poznań)
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego

Roman H a u s e r (UAM, Poznań),
Andrzej K a b a t (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Właściwość sądów administracyjnych

Krzysztof M o t y k a (KUL, Lublin)
Jan Paweł II w jurysprudencji amerykańskiej. Przegląd problematyki

Jacek N a p i e r a ł a (UAM, Poznań)
Zakładanie oddziału przez spółkę zagraniczną w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art.

Grzegorz Ł a b u d a (Uniwersytet Wrocławski)
Przyczynek do koncepcji niebezpieczeństwa w prawie karnym

Michał S k ą p s k i, Mariusz S w o r a (UAM, Poznań)
Prawne problemy organizacji regionalnych izb obrachunkowych

* * *

Lucyna W o j t a s i e w i c z (AE, Poznań)
O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce

Izabela B l u d n i k (AE, Poznań)
Keynes a neokeynesiści

Aleksandra G a w e ł (AE, Poznań)
Stabilizacja cyklu koniunkturalnego w Polsce za pomocą narzędzi polityki fiskalnej

Radosław O w c z a r z a k (AE, Poznań)
Globalizacja a potencjał i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

Zofia C z a j k a (Uniwersytet Łódzki)
Wydłużanie życia zawodowego jako czynnik obniżania wydatków emerytalnych w krajach Unii Europejskiej

Alicja S z u m a n (AE, Poznań)
Etiologia różnic i zmian w motywach pracy zawodowej matek

Barbara K a l i n o w s k a - N a w r o t e k (AE, Poznań)
Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy


* * *

Anna S u c h a ń s k a, Anna Ś w i d k i e w i c z (UAM, Poznań)
Psychospołeczne determinaty reakcji na utratę pracy

Marian G o l k a (UAM, Poznań)
Wiara i rozczarowanie w cywilizacji konsumpcyjnej

Anna K r a w u l s k a - P t a s z y ń s k a (UAM, Poznań)
Pornografia w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży

 

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Łukasz P o h l (UAM, Poznań)
Obiektywna istota sprawstwa w ujęciu polskiego prawa karnego (uwagi na marginesie pracy P. Kardasa "Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie")

 

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red. Lecha Dubela
(rec. Michał U r b a ń c z y k)

Izabela Nawrolska, Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce
(rec. Justyna R ó j)

Jerzy Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich
(rec. Adam S k o w r o ń s k i)

 

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z IV Sesji naukowej młodych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Poznań, 31 marca 2004 r.
(Bartosz G u z i k)

 

V. NEKROLOGI

Prof. dr hab. Elżbieta CZERWIŃSKA (1925-2003)
(Jan S o b i e c h)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.