ROK LXVIII - zeszyt 2 - 2006 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI

85 ROCZNICA POWSTANIA „RUCHU PRAWNICZEGO, EKONOMICZNEGO i SOCJOLOGICZNEGO”

I. RYS HISTORYCZNY

Wprowadzenie (Teresa R a b s k a) 5

Dział prawniczy (Zbigniew R a d w a n s k i) 12

Dział ekonomiczny (Lucyna W o j t a s i e w i c z) 34

Dział socjologiczny (Jan W ł o d a r e k) 53 

II. SYLWETKI REDAKTORÓW NACZELNYCH

Antoni Peretiatkowicz (Andrzej G u l c z y n s k i) 69

Alfred Ohanowicz (Zbigniew R a d w a n s k i) 73

Zbigniew Radwanski (Marian K e p i n s k i) 77

Zygmunt Ziembinski (Marek S m o l a k) 80

Maciej Zielinski (Marek S m o l a k) 83

III. ARTYKUŁY

Leszek B a l c e r o w i c z
Prawo a ekonomia
87

Jan B a r c z
Sprawne panstwo a członkostwo w procesie integracji europejskiej. Problem zmiany Konstytucji RP z 1997 r. w zwiazku z członkostwem Polski w UE
95

Władysław C z a p l i n s k i
Odpowiedzialnosc panstwa członkowskiego za akty organizacji miedzynarodowej 105

Henryk D o m a n s k i
Praca na tle innych wartości 119

Marian G o r y n i a
Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja 129

Bohdan G r u c h m a n
Rozwój regionalny Polski w perspektywie członkostwa w Unii Gospodarczo-Walutowej 147

Elżbieta J a n t o n-D r o z d o w s k a
Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji 155

Leon K i e r e s
Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego 171

Stanisław K o w a l i k
Czy potrzeba nam autorytetów na świecie? 191

Wojciech Ł ą c z k o w s k i
„Bezstronność” władz publicznych 209

Cezary M i k
Status władz regionalnych i lokalnych panstw członkowskich Unii Europejskiej w swietle prawa wspólnotowego 221

Zdzisław S a d o w s k i
Rola panstwa we współczesnej gospodarce polskiej 253

Krzysztof S k u b i s z e w s k i
Polska i Stolica Apostolska przed rokowaniami nad Konkordatem 267

Piotr W i n c z o r e k
Projekty nowych rozwiazan konstytucyjnych 275

Anna W o l f f-P o w e s k a
Destrukcja dialogu polsko-niemieckiego. Uwarunkowania, konsekwencje 291

Jan Z i m m e r m a n n
Prawo do sadu w prawie administracyjnym 307

Andrzej Z o l l
Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego 323

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.