Vol. LXXII - Issue 2 - 2010 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI

DNI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU


Leszek B a l c e r o w i c z
Transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej: wnioski z 20 lat doświadczeń

D e b a t a  „Polska transformacja gospodarcza: 20 lat później”


Leszek B a l c e r o w i c z

Kryzys a gospodarka polska

Przemówienie profesora Stanisława Gomułki podczas ceremonii nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

I. ARTYKUŁY

Cezary M i k

Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony

Jan S a n d o r s k i

Polska mniejszość narodowa w Niemczech w świetle prawa międzynarodowego

Bartosz B r o ż e k, Radosław Z y z i k
Reguły prawne z perspektywy „Dociekań filozoficznych”

Maciej K r u ś

Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Bartłomiej M i c h a l a k

Bezpieczeństwo informacji  w rejestrach medycznych.

Wojciech F i l i p k o w s k i

Ocena wybranych instytucji służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

* * *

Michał S k o p o w s k i

Struktura nadzoru finansowego w Unii Europejskiej a kryzys finansowy

Sylwia G r e n d a
Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczenia ryzyka podatkowego

Marek M o z a l e w s k i
Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw

* * *

Jacek T i t t e n b r u n

Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna

Jakub I s a ń s k i
Dostęp i użytkowanie nowych mediόw przez młodzież

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa (rec. Andrzej Z i ę b a)
Krzysztof Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych (rec. Piotr K u c h a r s k i)
Z. Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje (rec. Alicja J a g i e l s k a - B u r d u k)
Tomasz Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej (rec. Izabela B l u d n i k, Jacek W a l l u s c h)
Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, red. Ewa Małuszyńska (rec. Tadeusz K o w a l s k i)
Dorota Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych oraz Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy (rec. Monika M a r c i n k o w s k a)
Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska (rec. Andrzej G o s p o d a r o w i c z)
Zygmunt Bauman, Płynny lęk (rec. Rafał M a t e r a)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XI Międzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawna „Władza świecka i duchowna w przekazie  ikonograficznoprawnym” (Maciej K o w a l c z y k)
Uroczystość jubileuszu  55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Włodzimierza Piotrowskiego (Marcin C z e c h o w s k i)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.