ROK LXXI - zeszyt 3 - 2009 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Janusz K o c h a n o w s k i

Contradictio in adiecto, czyli na ile to, co jest oczywiste, wymaga zasadniczej wykładni prawa

Lech M a ż e w s k i
Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

Maria K a c z o r o w s k a
Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważaniana tle Projektu Księgi I Kodeksu cywilnego

Bartosz T u r n o
Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Małgorzata K r a w c z y k
Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie

Roman W i a t r o w s k i
Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej interpretacji podatkowej

Piotr J ó ź w i a k
Prawnokarna ochrona czci a postulaty uchylenia bądź rewizji art. 212 Kodeksu karnego

* * *

Izabela B l u d n i k

Bezrobocie keynesowskie

Andrzej S u w a l s k i
Kapitał społeczny w ujęciu Witolda Trąmpczyńskiego

Urszula Z i a r k o-S i w e k
Jednostki samorządu terytorialnego jako emitenci papierów wartościowych

Janina K o t l i ń s k a
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

* * *

Krzysztof B o n d y r a, Marcin K o ł o d z i e j c z y k

System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy

Piotr C i c h o c k i, Piotr J a b k o w s k i

Przemiany poczucia satysfakcji życiowej Wielkopolan

Maciej K o w a l e w s k i
Poczucie własności mieszkania lokatorów Towarzystw Budownictwa Społecznego

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Mikołaj Jacek Ł u c z a k

Socjologiczne badania środowiska naukowego

III. PRZEGLAD PIŚMIENNICTWA

Prawo wobec wyzwań współczesności, red. Bartosz Guzik, Natalia Buchowska, Paweł Wiliński (rec. Wojciech D a j c z a k)
Roman Andrzej Tokarczyk, Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku (rec. Mariusz W e i s s)
Ulrike Muehlberger, Dependent Self-Employment (rec. Anna M u s i a ł a)
Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. Wacław Jarmołowicz, Marek Ratajczak (rec. Eulalia S k a w i ń s k a, Katarzyna G. S o b i e c h)
Maria Lissowska, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce – Institutions for Market Economy. The Case of Poland (rec. Tadeusz K o w a l s k i)
Gavin Kennedy, Adam Smith. A Moral Philosopher and His Political Economy (rec. Katarzyna S z a r z e c)
Katarzyna Metelska-Szaniawska, Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne (rec. Wacław J a r m o ł o w i c z, Dawid P i ą t e k)
Katarzyna Anna Nawrot, Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN (rec. Janusz W. G o ł ę b i o w s k i)
Stanley Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu (rec. Bartosz A b r a m o w i c z)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji a acquis communautaire (Igor B. N e s t o r u k)
Unijna-europejska polityka karna (Angelika C h l e b o w s k a)
Komunikat o XVI Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa

V. NEKROLOGI

Stanisław Wierzchosławski (1926-2009) (Elżbieta G o ł a t a)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.