Vol. LXIX - Issue 1 - 2007 PDF Print E-mail

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Zbigniew Radwański

Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin M a t c z a k
Nadużycie kompetencji. Zarys problemu

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Zasada wzmocnionej współpracy w prawie Wspólnoty Europejskiej - od Traktatu amsterdamskiego po projekt traktatu konstytucyjnego

Anna Zbaraszewska
Dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw

Jakub Kępiński
Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych

Paweł Mazur, Witold N o w a k
Sytuacja prawna opiekuna oskarżonego ubezwłasnowolnionego całkowicie w polskim postę­powaniu karnym przed sądem pierwszej instancji

Monika Klejnowska
Dowodzenie co do meritum w sprawie karnej w postępowaniu apelacyjnym

Beata Kucia-G u ś c i o r a
Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych

Piotr Kucharski
Płatny urlop dla poratowania zdrowia

* * *

Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Henryk Mruk)

Wykład inauguracyjny prof. Leszka Balcerowicza pt. Praworządność, pieniądz, demokracja wygło­ szony po nadaniu mu tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Tadeusz Kowalski, Clas W i h l b o r g,  Vello Ve n s e l
Rozwój środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej. Przypadek Estonii i Polski

Jerzy W o ś, Anna Hnatyszyn-D z i k o w s k a
Koncepcje suwerenności państwa  w sferze polityki gospodarczej w  warunkach europejskiej integracji gospodarczej

* * *

Antoni Z. K a m i ń s k i, Bartłomiej K a m i ń s k i
Krytyczne wybory ustrojowe w pokomunistycznej transformacji

Krzysztof Nowakowski
Klientelizm jako forma korupcji

Dominika Polkowska
Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt pici

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Henryk O l s z e w s k i
Historia Wydziału w świetle najnowszych badań

Krzysztof Brzechczyn
Modele zacofania a transformacja w Europie Wschodniej

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Andrzej Sławiński, Rynki finansowe (rec. Wiesława Przybylska-Kapuścińska)
Tomasz Kowalak, Integracja rynków kapitałowych Unii Europejskiej (rec. Przemysław D e s z c z y ń s k i)
Witold Staniewicz, Deflacja polska w latach 1929-1936 (rec. Paweł Blaszczyk)
Demokracja, red. Krzysztof Brzechczyn, Jerzy Silski (rec. Marek N o w a k)
Sławomir Banaszak, Menedżerowie w strukturze społecznej (rec. Maria Strykowska)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postę­powania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. (Iwona S k r z y d ł o-N i ż n i k, Piotr Dobosz)
Zjazd Katedr Prawa Karnego, Gniezno, 26-29 września 2006 r. (Robert Zawłocki)
Europejskie prawo gospodarcze, Polsko-niemieckie seminarium naukowe, Bayreuth, 12-14 paź­dziernika 2006 r. (Piotr L i s s o ń)Konkurencja we współczesnej gospodarce, Konferencja naukowa, Poznań, 6-7 listopada 2006 r,
(Elżbieta J a n t o ń-D rozdowska, Anna Scheibe)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.