ROK LXVII - zeszyt 4 - 2005 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Gesine S c h w a n
Od Trójkąta Weimarskiego do zjednoczonego kontynentu. Rola Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w procesie jednoczenia się Unii Europejskiej

Wojciech D a j c z a k, Henryk O l s z e w s k i
Piętnaście lat współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą


PRAWNE FORMY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie (Bożena Popowska)

Bożena P o p o w s k a
Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej

Katarzyna K o k o c i ń s k a
Prawne aspekty wspierania rozwoju przedsiębiorczości - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy ustrojowo-kompetencyjne

Anna T r e l a
Postępowanie w sprawie udzielenia ograniczonej liczby koncesji

Michał S t r z e l b i c k i
Wpis do rejestru działalności regulowanej

Paweł K a c z m a r e k
Nowe zasady ewidencji działalności gospodarczej

* * *

Małgorzata P y z i a k - S z a f n i c k a, Włodzimierz N y k i e l
Cywilnoprawna i podatkowoprawna pozycja sądowego zarządcy nieruchomości

Roman T r z a s k o w s k i
Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

Eryk K o s i ń s k i
Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a reguły ochrony konkurencji w Unii Europejskiej

Mariusz S w o r a
Państwo kontraktujące. Reforma sektora państwowego w Nowej Zelandii

Daniel Eryk L a c h
Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce

Tomasz G r o s s m a n n
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wybrane zagadnienia

Barbara J a n u s z
Czynności sprawdzające prowadzone w stosunku do osoby podejrzewanej chronionej immunitetem w polskim procesie karnym

* * *

Przemysław D e s z c z y ń s k i
Rozwój lobbingu w Polsce

Marian G o r y n i a, Barbara J a n k o w s k a
Rekomendacje dla strategii firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych

Bogumiła S z o p a
Kontrowersje wokół problemów podziału

* * *

Marian G o l k a
Czym jest społeczeństwo informacyjne?

Walentyna I g n a t c z y k
Postawy młodzieży akademickiej miasta Poznania wobec instytucji małżeństwa

Aldona Ż u r e k
Samodzielność życiowa - wybór czy konieczność

Grażyna K r z y m i n i e w s k a
Aktywność obywatelska młodzieży wiejskiej

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Helmut Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht
(rec. Marek P r e n g e l)

Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, red. D. Merten, H.-J. Papier
(rec. Bartłomiej P. W r ó b l e w s k i)

 

III. NEKROLOGI

Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. Andrzej Kijowskim (1945-2005) (Włodzimierz P i o t r o w s k i)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.