ROK LXVII - zeszyt 1 - 2005 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


Przemówienie śp. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wygłoszone 6 maja 1991 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


I. ARTYKUŁY

Marek S a f j a n
Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego

Andrzej W r ó b e l
Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej

Andrzej K i j o w s k i, Jarosław J a n k o w i a k
Model rady zakładowej na gruncie powstańczego rozporządzenia z 1 sierpnia 1944 r.

Sławomir T k a c z
O "pozytywności" i "oficjalności" prawa w teorii Leona Petrażyckiego

Łukasz P o h l
Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw - próba uporządkowania pojęć

Paweł W i l i ń s k i
Prawo do obrony w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Anna G e r e c k a - Ż o ł y ń s k a
Wybrane karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw przeciwko własności intelektualnej

Ryszard S o w i ń s k i
Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

* * *

Wacław W i l c z y ń s k i
Wyznaczniki polskiej polityki gospodarczej z początkiem XXI wieku

Małgorzata S ł o d o w a - H e ł p a
Możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony

Adam K r a j e w s k i
Funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów koniunktury na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1980-1998

Dawid S t o l a r e k
Wpływ nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sytuację finansową powszechnych towarzystw emerytalnych

* * *

Leon D y c z e w s k i
Więź rodzinna a media elektroniczne

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Tomasz Gruszecki, Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski
(rec. Wiesława P r z y b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a)

Soren Kjeldsen Kragh, International Economics
(rec. Agnieszka P o c z t a)

Zygmunt Bauman, Życie na przemiał
(rec. Rafał M a t e r a)

 

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE


Odnowienie doktoratu Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, (Jan S a n d o r s k i)

 


Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Poznań, 15-18 września 2004 r. (Krzysztof B o n d y r a)

 


Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej, XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Gniezno, 26-29 września 2004 r. (Piotr F. Z w i e r z y k o w s k i)

 


Focusing New Century: Commodity-Trade-Environment , 14. Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Towaroznawstwa i Technologii, Pekin, 25-29 sierpnia 2004 r. (Romuald Z a l e w s k i)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.