ROK LXVI - zeszyt 3 - 2004 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI

Jubileusz 85-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Dziekan prof. dr hab. Andrzej J. S z w a r c


I. ARTYKUŁY

Antoni Z. K a m i ń s k i (PAN, Warszawa)
Uwagi o ustroju III RP w świetle porównawczych badań politologicznych nad typami rządów i ordynacją wyborczą

Piotr W i n c z o r e k (Uniwersytet Warszawski)
Czy zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.?

Jan S a n d o r s k i (UAM, Poznań)
Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze

Matthias P e c h s t e i n,
Philipp K u b i c k i (Europejski Uniwersytet Yiadrina, Frankfurt nad Odrą)

Prawomocność a procedura zapytania wstępnego o ważność aktów wspólnotowych według art. 234 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej

Robert S t e f a n i c k i (Uniwersytet Wrocławski)
Ograniczenia swobodnego przepływu towarów i usług ze względu na interes publiczny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Tomasz B o j k o w s k i (AE, Poznań)
Wolności oraz prawa konstytucyjne podatnika

Zdzisław N i e d b a ł a (UAM, Poznań)
O kontrowersjach pracowniczego zatrudnienia członków zarządu spółdzielni

* * *

Jan S z a m b e l a ń c z y k (AE, Poznań)
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji rynków finansowych

Maciej Ł a w r y n o w i c z (AE, Poznań)
Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne

Danuta M i ł a s z e w i c z (Uniwersytet Szczeciński)
Retrospektywne ujęcie roli państwa w gospodarce w myśli ekonomicznej

Piotr P i o t r o w s k i (Uniwersytet Szczeciński)
Wpływ imigracji na wzrost gospodarczy w Austrii w latach 1988-2003

Magdalena M u s i e l a k, Marcin K a m i ń s k i (AE, Poznań)
Wskaźniki monetarne a inflacja w Polsce w latach 1999-2003

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Ryszard Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce
(rec. Wiesława P r z y b y l s k a-K a p u ś c i ń s k a)

Tomasz Budnikowski, Bezrobocie na świecie i w Polsce
(rec. Maciej Z u k o w s k i)

Romuald Poliński, Prawidłowości transformacji systemów ekonomicznych (rec. Lucyna M. G i e r s z o n)

Pierre Bourdieu,Męska dominacja
(rec. Honorata J a k u b o w s k a - M r o s k o w i a k )

Ścieżki transformacji, red. Krzysztof Brzechczyn
(rec. Marek N o w a k)

 

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Komunikat o XI Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.