ROK LXVI - zeszyt 1 - 2004 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Wojciech Ł ą c z k o w s k i (UAM, Poznań)
Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych

Jarosław S z y m a n e k (Uniwersytet Warszawski)
Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Piotr Ł a s k i (Uniwersytet Szczeciński)
Refleksje na temat żądań Niemców sudeckich anulowania tzw. dekretów Benesza

Agnieszka S o b i e c h (AE, Poznań)
Stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

Rafał S i k o r s k i (UAM, Poznań)
Ochrona sui generis baz danych w prawie polskim

* * *

Przemysław D e s z c z y ń s k i (AE, Poznań)
Inwestycje bezpośrednie RFN w Polsce w okresie transformacji

Marcin K o w a l s k i (AE, Poznań)
Teoretyczne przesłanki procesu umiędzynarodawiania działalności przedsiębiorstwa

Mariusz M i e l n i k (AE, Poznań), Maciej Ł a w r y n o w i c z, (AE, Poznań),
Jan S z a m b e l a ń c z y k (AE, Poznań)

Efektywność jako determinanta kapitalizacji banków spółdzielczych w Polsce w świetle założeń nowej umowy kapitałowej Komitetu Bazylejskiego

Józef M i c h a l a k (AE, Poznań)
Refleksje nad pojęciem ryzyka

Weronika G r a b o w i e c k a (AE, Poznań), Małgorzata S ł o d o w a - H e ł p a (AE, Poznań)
Podatek od nieruchomości jako przedmiot konfliktów między gminami a płatnikami (studium przypadku)

* * *

Zbigniew W o ź n i a k (UAM, Poznań)
W stronę zdrowia społeczności - socjologiczny kontekst nowej polityki zdrowotnej

Marek N o w a k (UAM, Poznań)
Instytucjonalizm w socjologii i ekonomii

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Walentyna Ignatczyk, System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku
(rec. Kazimierz Z a j ą c)

Stanisław Narus wicz, Katarzyna Czerewacz, Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności
(rec. Katarzyna N a w r ó t)

Piotr Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy)
(rec. Bartłomiej P. W r ó b l e w s k i)

 

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE


Zawiedzione społeczeństwo: Polska 2003, sprawozdanie z konferencji "Anomia i ład w globalizującym się świecie: Polska 2003", Łódź, 16-17 października 2003 r. (Natalia M a m u l)

 

IV. NEKROLOGI

Profesor Stanisław KOZYR-KOWALSKI (1936-2004) (Andrzej P r z e s t a l s k i)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.