ROK LXVIII - zeszyt 1 - 2006 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI
 
I. ARTYKUŁY
 
Hans Joachim H i r s c h
 
Andrzej K i j o w s k i, Jarosław J a n k o w i a k
 
Marzena K o r d e l a
 
Łukasz P o h l
 
Wojciech P a t r y a s
‘Norma sankcjonowana w prawie karnym...’ – Kilka uwag do artykułu Łukasza Pohla 65
 
Agnieszka B i e l s k a-B r o d z i a k
 
Bartosz B r o ż e k
 
Jarosław S z y m a n e k
Prawo wyznaniowe w praktyce III RP (zagadnienia wybrane) 93
 
Maciej G u t o w s k i
 
Wojciech F i l i p k o w s k i
 
Marek M. M a l i n o w s k i
 
* * *
 
Eugeniusz N a j l e p s z y
 
Emil P a n e k, Paweł K l i b e r
 
Jacek W o ź n i a k
 
Tomasz W a n a t
 
* * *
 
Anna K r ó l i k o w s k a
 
II. ARTYKUŁY RECENZYJNE
 
Paweł B o r e c k i
Uwagi w sprawie ‘Polskiego prawa wyznaniowego’ ks. prof. Józefa Krukowskiego 229
 
Józef K r u k o w s k i
Odpowiedź na ‘Uwagi’ 239
 
III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
 
Andrzej Redelbach, Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie (rec. Stanisław K a ź m i e r c z y k) 243
 
Joanna Braciak, Prawo do prywatności; Marek Puwalski, Prawo do prywatności osób publicznych (rec. Renata D o p i e r a ł a) 247
 
Marcin Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej (rec. Paweł G r a b o w s k i) 250
 
Agnieszka Grzywacz, Obrót dziełami sztuki (rec. Wojciech S z a f r a ń s k i) 254
Euro a Jednolity Europejski Rynek Finansowy (cz. I), Jednolity Europejski Rynek Finansowy (cz. II), red. Joanna Żabińska (rec. Wiesława P r z y b y l s k a-K a p u ś c i ń s k a) 256
 
Brian Dollery, Joe Wallis, The Political Economy of the Voluntary Sector. The Reappraisal of the Comparative Institutional Advantage of Voluntary Organizations (rec. Dominik B u t t l e r) 260
 
Barbara Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego (rec. Katarzyna C h o l e w a) 261
 
IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
 
Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji (Piotr L i s s o ń) 265
 
V. WSPOMNIENIA
 
Wspomnienie o prof. dr. hab. Lechu Janickim (1925-1998) (Karol Marian P o s p i e s z a l s k i) 267
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.