Anna Zbaraszewska z. 2/2008 PDF Drukuj Email
Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność za szkody transgraniczne w środowisku – problem prewencji

W 2001 r., na swojej pięćdziesiątej trzeciej sesji, Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ przyjęła ostateczny projekt artykułów dotyczących zapobiegania szkodom transgranicznym, jakie powstają w środowisku wskutek prowadzenia przez państwo niebezpiecznej działalności. Niniejsze artykuły mają zastosowanie do działań nie zakazanych przez prawo międzynarodowe, które pociągają za sobą ryzyko spowodowania znacznej szkody transgranicznej poprzez fizyczne następstwa.
Pod pojęciem „szkody transgranicznej” rozumie się szkodę wyrządzoną na terytorium lub na obszarze podlegającym jurysdykcji lub kontroli państwa innego niż to, które było jej sprawcą, przy czym nie ma znaczenia czy państwa dzielą wspólną granicę, czy też nie (art. 2c). Projekt artykułów obejmuje swoim zakresem przedmiotowym działalność wiążącą się z małym prawdopodobieństwem wyrządzenia katastrofalnej szkody oraz działalność o dużym prawdopodobieństwie spowodowania znaczącej szkody. Do czynników decydujących o powstaniu international liability zalicza się ponadto związek przyczynowy, jaki musi zaistnieć pomiędzy dozwoloną działalnością a faktem spowodowania szkody.
Art. 3 projektu o prewencji formułuje generalne zobowiązanie państw do podjęcia stosownych działań zaradczych, które uniemożliwiłyby lub przynajmniej zniwelowały do poziomu minimum ryzyko wystąpienia transgranicznej szkody. Czynnikiem przesądzającym o możliwości podjęcia niebezpiecznej działalności jest uprzednie uzyskanie zezwolenia od władz tego państwa, na którego terytorium ma mieć ona miejsce. Określenie stopnia ryzyka wiążącego się z prowadzeniem danego rodzaju niebezpiecznej działalności jest możliwe dzięki istnieniu instrumentu, jakim jest ocena oddziaływania na środowisko. W przypadku wykazania ryzyka spowodowania znacznej szkody transgranicznej, państwo pochodzenia ma obowiązek powiadomienia potencjalnie zagrożonych państw o planowanych na swoim terytorium ryzykownych działaniach. Prawo podjęcia konsultacji w celu opracowania wspólnej polityki prewencji przysługuje każdemu z zainteresowanych państw, a więc zarówno sprawcy jak i potencjalnej „ofierze” transgranicznej szkody. Należyta staranność stanowi podstawowe kryterium oceny stopnia, w jakim państwa wywiązują się z nałożonego nań obowiązku przeciwdziałania transgranicznym szkodom.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.